Wykładowcy

Poznaj naszych wykładowców!

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej o bogatym dorobku naukowo-dydaktycznym.

Poprowadzi następujące wykłady:

– Surowce leśne w medycynie
– Grzyby lecznicze i rewitalizujące
– Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

Stworzył grzybową kompozycję leczniczą, która zwalcza groźną chorobę zakaźną pszczół, tzw. zgnilca amerykańskiego.

Więcej informacji. >

prof. dr hab. Maria Borawska

Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Bromatologii. Specjalizacja: farmakologia, bromatologia i interakcja leków z ziołami.

Prowadziła badania dotyczące wpływu produktów pszczelich: miód, propolis w terapii w jednej z najpoważniejszych chorób nowotworowych tj. glejaka mózgu.

Bogaty dorobek naukowo-dydaktyczny.

Kierownik Zakładu Bromatologii UMB 1991-2019; pełnomocnik Rektora AMB ds. Dietetyki- 2000; ekspert Zespołu ds. suplementów Diety przy GIS w latach 2007- 2019; prof. nzw. Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 1998-2002; kierownik Zakładu Nauk Farmaceutycznych w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku 2003-2010;

wyróżnienia: 3 nagrody zespołowe Sekretarza Naukowego PAN – 1976, 1983, 1987; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2007; Medal im. Ignacego Łukasiewicza “De Pharmacia Bene Meritis” – 2000; Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego – 2001; Złoty Medal im. ks. dr Jana Dzierżona – 2001; wielokrotnie nagrody indywidualne i zespołowe JM Rektora UMB, tytuł Wykładowcy Roku (II miejsce) w plebiscycie Kuriera Porannego w Białymstoku – 2015; Wyróżnienie Prezesa PAN za wybitną monografię – 2017; Medal z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – 2017; Wyróżnienie społeczne przez Klub Biznesu w Białymstoku za wkład w ochronę zdrowia – 2008; Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz promocję produktów naturalnych i żywności regionu podlaskiego nadane przez Radę Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – 2018;

organizacje: Pol. Tow. Farmaceutyczne – czł. od 1975, wiceprzewodnicząca Oddz. Białostockiego 1992-1997, prezes Oddz. Białostockiego 1998-2004; Pol. Tow. Farmakologiczne – czł. od 1974; Komisja Analizy Bromatologicznej Kom. Chemii Analitycznej Pan – czł. od 1997; założyciel i przewodnicząca Białostockiego Oddz. Pol. Tow. Nauk Żywieniowych od 2011, a obecnie wiceprzewodnicząca; inne: organizator od podstaw Zakł. Bromatologii AMB i Nauczania Dietetyki na Wydz. Farm. AMB, czł. Senatu AMB 1993-1999; ekspert w projekcie Foresight w polu badawczym Zdrowie i Życie oraz w Zespole Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2004-2020; specjalista I st. z zakresu farmacji aptecznej-1987; klasyfikator grzybów.

Hobby: zielarstwo, żeglarstwo, uprawa kwiatów.

mgr Arkadiusz Ciołkowski

Wykładowca na kursach z towaroznawstwa zielarskiego  (prowadzi wykłady z towaroznawstwa zielarskiego, farmakognozji i fitofarmacji) oraz kursach dla pszczelarzy.

Twórca pierwszego w Polsce Gabinetu Porad Zielarskich oraz współtwórca pierwszej w Polsce Pracowni Zielarskiej, w której wykonywane są ziołowe preparaty galenowe.

Prowadzi praktykę w ramach Przychodni NZOZ Biomed w Opolu.

Członek:
– Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
– Sekcji Fitoterapii Ludzi Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów,
– Polskiego Komitetu Zielarskiego
Absolwent:
– kursu “Towaroznawstwa Zielarskiego” w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu,
– studiów “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w WPSZ w Krośnie.
Współautor:
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu
pokarmowego.”, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL (dawniej: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich),
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu oddechowego.”, (również PZWL),
(powyższe pozycje zostały nominowane do nagrody Ministra Zdrowia za innowacyjny podręcznik akademicki)
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu pokarmowego.”, ( również PZWL),
– książki “Zioła w medycynie. Choroby Skóry, włosów i paznokci.”, ( również PZWL), obecnie na zamówienie Wydawnictwa powstaje pozycja o chorobach układu ruchu).
Autor:
– artykułów o tematyce zielarskiej – m.in. w miesięczniku “ZDROWIE” oraz “Świat Medycyny i Farmacji”,
– pracy dyplomowej o zastosowaniu ziołowych preparatów galenowych w leczeniu rozległych owrzodzeń żylakowych, napisanej pod kierunkiem doktora Henryka Różańskiego,
– artykułów do monografii pokonferencyjnych, m.in. dotyczących stosowania ziół w łagodzeniu skutków brachyterapii wybranych nowotworów,
– receptur serii mieszanek ziołowych oraz olejów ziołowych i komponentów miodowych.

dr inż. Janusz Kilar

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

Wykonawca licznych projektów naukowo-innowacyjnych między innymi: “Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa”; “Monitoring przyrodniczy Program Aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu rolnictwa ekologicznego, zootechniki i chemii roślin leczniczych oraz paszowych.

Ekspert do oceny wniosków w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działaniu 16 “Współpraca”.

Recenzent naukowy w czasopiśmie South African Journal of Animal Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

dr inż. Magdalena Kilar

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Dorobek naukowy wpisuje się w obszar wiedzy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, dziedzinę nauki rolnicze i obejmuje szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa żywności oraz  towaroznawstwa produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych. Dorobek naukowy dokumentują: publikacje, projekty badawcze i staże naukowe.

Zajęcia realizowane między innymi na Kierunkach: Towaroznawstwo, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności, Gospodarka Regionalna z Agroturystyką, Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej, Zielarz-Fitoterapeuta oraz Terapie Biologiczne.

Liczba publikacji – 44.  Aktywny udział w licznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach.

prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiowała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, następnie odbyła studia doktoranckie i pracowała w Międzywydziałowym Zakładzie podań nad Kulturą Średniowiecza.

Na tymże wydziale obroniła rozprawę doktorską pt. „Quaestiones super octo libros Pysicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica”. (wyd. Lublin 1992), napisana pod kierunkiem ks. Bpa prof. dr hab. Stanisława Wielgusa.

Od 1990 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii, kolejno w: Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki, Zakładzie Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakładzie Filozofii Kultury, a obecnie w Katedrze Etyki na stanowisku profesora uczelni.

Autorka licznych publikacji naukowych (między innymi nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego książki: „Bóg -Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007, drugie wyd. Lublin 2014, i artykułów naukowych).

Członek redakcji naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej (obie wydane przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) i redakcji naukowej serii wydawniczej „Corpus Philosophorum Polonorum” oraz czasopisma „Acta Mediaevalia”.

Zrealizowała grant własny pt. „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (rezultaty opublikowane w artykułach naukowych) oraz była wykonawcą samodzielnego tematu w grancie zespołowym pt. „Corpus philosophorum Polonorum”.

Zainteresowania naukowe: historia filozofii (zwłaszcza starożytność, średniowiecze, renesans); historia i filozofia medycyny, literatura, sztuka, polityka, filozofia kultury, etyka i jej historia.

dr n. przyr. Jolanta Kuś

Fitoterapeuta, aromaetrapeuta kliniczny (PRIMAVERA Aromatherapeutin), zielarz, naturopata, Phytopraktikerin.

Tajniki ziołolecznictwa, fitoterapii, gemmoterapii, terapii biologicznej dr. G. Madausa, jak i medycyny naturalnej zgłębia regularnie od wielu lat, między innymi u dra Henryka S. Różańskiego w Polsce, mgr Cornelia Stern, Helga Ell-Beiser i Margret Madejsky w Niemczech i Austrii, jak i dra Martin Koradi w Szwajcarii.

Wiedzę i swoje profesjonalne kompetencje w tematyce aromaterapii klinicznej zdobywa w Polsce pod okiem dr n. biol. Henryka S. Różańskiego, dr inż. Iwony Konopackiej-Brud i dr inż. Władysława S. Brud oraz zagranicą u boku Margret Demleitner, Anusati Thumm, Maria M. Kettenring i Robert B. Tisserand i innych.

Z ziołolecznictwem, fitoterapią i aromaterapią związana jest profesjonalnie od 2013 roku. Inspiruje się starymi, skutecznymi recepturami korzystając z dawnych lekospisów i farmakopei, łącząc je skutecznie z zaleceniami ESCOP, Kommission E lub HMPC.

Prowadzi Gabinet Terapii Naturalnych „Magura Herba”, jest organizatorką warsztatów zielarskich i aromaterapeutycznych, popularyzatorką wiedzy i praktycznego zastosowania surowców zielarskich i preparatów galenowych w kraju i za granicą.

Udziela konsultacji zielarskich i porad fitoterapeutycznych i aromaterapeutycznych. Jest absolwentką wydziału Earth Science and Engineering na Imperial College London i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Od wielu lat jest uczestnikiem seminariów i konferencji w dziedzinie fitoterapii, ziołolecznictwa oraz aromaterapii w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów (PTZiF), niemieckiego Towarzystwa Fitroterapii (Gesellschaft für Phytotherapie e.V; GPT), austriackiego Towarzystwa Fitroterapii (Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie; ÖGPhyt) i szwajcarskiego Towarzystwa Medycznego Fitoterapii (Schweizerischen Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie).

dr hab.n.biol. Monika Słupecka – Ziemilska

Fizjolożka, profesor w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, poprowadzi wykład na temat: diety w okresie ciąży i karmienia. Obszar prowadzonych badań obejmuje rolę biologicznie aktywnych składników mleka matki w rozwoju przewodu pokarmowego ssaków oraz mechanizmy programowania rozwojowego. Obecnie prowadzi badania nad wpływem leczenia metforminą w ciąży i laktacji na programowanie procesu starzenia u potomstwa. Popularyzatorka nauki. Członkini Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

prof. dr hab.n.med. Jerzy Stojko

Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.

Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stojko dotyczą toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.

Zapraszam także do wysłuchania wywiadu z prof. J.Stojko, jaki miał miejsce w Radiu Katowice.>

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

Autor 175 publikacji i doniesień, 25 patentów i 2 zgłoszeń patentowych.

Jedno z opatentowanych rozwiązań zostało skomercjalizowane przez firmę GREENVIT.

Aktualny współczynnik wpływu dla prac opublikowanych od 2012 roku wynosi 240 przy indeksie Hirscha wynoszącym 21 (Scholar).

Obszary badawcze:

określenie wpływu metod suszenia na jakość ziół, analizy związków lotnych surowców roślinnych, farmaceutycznych jak również odpadowych;

określanie metodami spektroskopowymi struktur związków pochodzenia naturalnego. W pracy zajmuje się również określeniem składu związków o charakterze semiochemicznym zwierząt domowych.

Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi: Uniwersytetu w Ljubljanie, Alicante, Kothen. Współpracuje stale publikując z ośrodkami w Hiszpanii, Malezji, Niemczech, Włochami, Japonią czy Iranem.

Stały recenzent NCBiR (projekty na sumę około 80 mln) i NCN Recenzował również projekty w Panelu Ekspertów La Caixa Foundation w Barcelonie, Research Foundation – Flanders (FWO) w ramach Strategic Basic Research, Belgia czy dla Ministerstwa Rolnictwa Izraela.

Od 2018 pełni funkcję edytora merytorycznego czasopisma Journal of Food Quality wydawnictwa Hindawi oraz Molecules.
Obecnie jest członkiem Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz dla Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Sądu.

Stale współpracuje z otoczeniem gospodarczym branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywcze,w tym z takimi przedsiębiorstwami jak: PCC Rokita; Sante; S-lab Sp. z o.o.; Euroimpex; GreenVit; Kawon-Hurt; Asepta Sp. z o.o.; Oleofarm, Adifeed oraz Etno-Cafe.

Prywatnie ojciec czwórki dzieci lubiący czasami zajmować się tajemnicami historii Wrocławia i regionu czytać (lub słuchać) dobrą literaturę (Pilipiuk, Sapkowski, Kaczmarski).

Prof. dr hab. Daniel Załuski

kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. na naszym kursie zielarz fitoterapeuta poprowadzi następujące wykłady z:
Farmakognozji,
Praktycznych obliczeń w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/,
Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu,
Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.
Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania.
Prof. dr hab. Daniel Załuski
Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych z uwzględnieniem działania adaptogennego. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia; La Sapienza University, Włochy. Kierownik i wykonawca projektów naukowych (NCN, NCBiR), współautor zgłoszeń patentowych. Prowadzi wielokierunkową współpracę z otoczeniem gospodarczym, efektem czego sa nowe produkty zielarskie w ofercie rynkowej. Promotor i opiekun ponad 30 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

Napisz do nas!

e-mail: kurszielarski@wp.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 729 15 15 00