Wykładowcy

Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

Poznaj naszych wykładowców!

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej o bogatym dorobku naukowo-dydaktycznym.

Poprowadzi następujące wykłady:

– Surowce leśne w medycynie
– Grzyby lecznicze i rewitalizujące
– Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

Stworzył grzybową kompozycję leczniczą, która zwalcza groźną chorobę zakaźną pszczół, tzw. zgnilca amerykańskiego.

Więcej informacji. >

Work experience
2020 – present Bialystok University of Technology, Institute of Forest Sciences, professor.
2013 – present Journal Apicultural Science, Section Editors “Bee Products”
2010 – present Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry, professor
1994 – 2010 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant professor
1985 – 1994 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant
Education and trainning
2020 The title of professor of agricultural sciences.
2013 Monthly academic training: “Supercritical extraction of biologically active compounds from fungi”, Supercritical Extraction Department, New Chemical Synthesis Institute in Pulawy
2009 Habilitated doctor in agricultural sciences in the specialty of food engineering, thesis ‘Investigations of the rheological properties of honey in crystallized states’, Warsaw University Life Sciences, evaluated with distinction
1994 PhD in technical sciences, thesis ‘The use of thixotropic fluid properties to determine hydraulic losses in rotary pumps’ of Prof. Jan Łach Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok
1985 MSc. in mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok.

 

prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiowała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, następnie odbyła studia doktoranckie i pracowała w Międzywydziałowym Zakładzie podań nad Kulturą Średniowiecza.

Na tymże wydziale obroniła rozprawę doktorską pt. „Quaestiones super octo libros Pysicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica”. (wyd. Lublin 1992), napisana pod kierunkiem ks. Bpa prof. dr hab. Stanisława Wielgusa.

Od 1990 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii, kolejno w: Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki, Zakładzie Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakładzie Filozofii Kultury, a obecnie w Katedrze Etyki na stanowisku profesora uczelni.

Autorka licznych publikacji naukowych (między innymi nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego książki: „Bóg -Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007, drugie wyd. Lublin 2014, i artykułów naukowych).

Członek redakcji naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej (obie wydane przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) i redakcji naukowej serii wydawniczej „Corpus Philosophorum Polonorum” oraz czasopisma „Acta Mediaevalia”.

Zrealizowała grant własny pt. „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (rezultaty opublikowane w artykułach naukowych) oraz była wykonawcą samodzielnego tematu w grancie zespołowym pt. „Corpus philosophorum Polonorum”.

Zainteresowania naukowe: historia filozofii (zwłaszcza starożytność, średniowiecze, renesans); historia i filozofia medycyny, literatura, sztuka, polityka, filozofia kultury, etyka i jej historia.

prof. dr hab.n.med. Jerzy Stojko

Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.

Zapraszam także do wysłuchania wywiadu z prof. J.Stojko, jaki miał miejsce w Radiu Katowice.>

prof. dr hab. inż. Antoni Szumny

Autor 175 publikacji i doniesień, 25 patentów i 2 zgłoszeń patentowych.

Jedno z opatentowanych rozwiązań zostało skomercjalizowane przez firmę GREENVIT.

Aktualny współczynnik wpływu dla prac opublikowanych od 2012 roku wynosi 240 przy indeksie Hirscha wynoszącym 21 (Scholar).

Obszary badawcze:

 • określenie wpływu metod suszenia na jakość ziół, analizy związków lotnych surowców roślinnych, farmaceutycznych jak również odpadowych;
 • określanie metodami spektroskopowymi struktur związków pochodzenia naturalnego. W pracy zajmuje się również określeniem składu związków o charakterze semiochemicznym zwierząt domowych.

Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi: Uniwersytetu w Ljubljanie, Alicante, Kothen. Współpracuje stale publikując z ośrodkami w Hiszpanii, Malezji, Niemczech, Włochami, Japonią czy Iranem.

Stały recenzent NCBiR (projekty na sumę około 80 mln) i NCN Recenzował również projekty w Panelu Ekspertów La Caixa Foundation w Barcelonie, Research Foundation – Flanders (FWO) w ramach Strategic Basic Research, Belgia czy dla Ministerstwa Rolnictwa Izraela.

Od 2018 pełni funkcję edytora merytorycznego czasopisma Journal of Food Quality wydawnictwa Hindawi oraz Molecules.
Obecnie jest członkiem Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz dla Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Sądu.

Stale współpracuje z otoczeniem gospodarczym branży chemicznej, farmaceutycznej i spożywcze,w tym z takimi przedsiębiorstwami jak: PCC Rokita; Sante; S-lab Sp. z o.o.; Euroimpex; GreenVit; Kawon-Hurt; Asepta Sp. z o.o.; Oleofarm, Adifeed oraz Etno-Cafe.

Prywatnie ojciec czwórki dzieci lubiący czasami zajmować się tajemnicami historii Wrocławia i regionu, czytać (lub słuchać) dobrą literaturę (Pilipiuk, Sapkowski, Kaczmarski).

Prof. dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na naszym kursie zielarz fitoterapeuta poprowadzi następujące wykłady z:
Farmakognozji,
Praktycznych obliczeń w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/,
Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu,
Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.
Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania.

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych z uwzględnieniem działania adaptogennego.

Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia; La Sapienza University, Włochy. Kierownik i wykonawca projektów naukowych (NCN, NCBiR), współautor zgłoszeń patentowych.

Prowadzi wielokierunkową współpracę z otoczeniem gospodarczym, efektem czego są nowe produkty zielarskie w ofercie rynkowej.

Promotor i opiekun ponad 30 prac magisterskich.

Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

dr hab.n.biol. Monika Słupecka – Ziemilska

Fizjolożka, profesor w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Poprowadzi wykład na temat: diety w okresie ciąży i karmienia.

Obszar prowadzonych badań obejmuje rolę biologicznie aktywnych składników mleka matki w rozwoju przewodu pokarmowego ssaków oraz mechanizmy programowania rozwojowego.

Obecnie prowadzi badania nad wpływem leczenia metforminą w ciąży i laktacji na programowanie procesu starzenia u potomstwa.

Popularyzatorka nauki.

Członkini Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

dr inż. Janusz Kilar

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

Wykonawca licznych projektów naukowo-innowacyjnych między innymi: “Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa”; “Monitoring przyrodniczy Program Aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

Specjalizuje się w badaniach z zakresu rolnictwa ekologicznego, zootechniki i chemii roślin leczniczych oraz paszowych.

Ekspert do oceny wniosków w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działaniu 16 “Współpraca”.

Recenzent naukowy w czasopiśmie South African Journal of Animal Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Ekspert do merytorycznej oceny wniosków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ekspert do oceny wniosków w działaniu „Współpraca”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 2018r.)

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – od 2016 roku.

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2012 – 2014).

Recenzent merytoryczny w czasopiśmie naukowym South African Journal of Animal Science.

dr inż. Magdalena Kilar

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Wieloletni wykładowca akademicki.

Członek, założyciel Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.

Dorobek naukowy wpisuje się w obszar wiedzy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, dziedzinę nauki rolnicze i obejmuje szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa żywności oraz  towaroznawstwa produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych. Dorobek naukowy dokumentują: publikacje, projekty badawcze i staże naukowe.

Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się wokół kształtowania jakości ekologicznych produktów żywnościowych oraz bezpieczeństwa żywności.

Zajęcia realizowane między innymi na Kierunkach: Towaroznawstwo, Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności, Gospodarka Regionalna z Agroturystyką, Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej, Zielarz-Fitoterapeuta oraz Terapie Biologiczne.

Liczba publikacji – 44.

Aktywny udział w licznych konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach.

dr n. przyr. Jolanta Kuś

Fitoterapeuta, aromaetrapeuta kliniczny (PRIMAVERA Aromatherapeutin), zielarz, naturopata, Phytopraktikerin.

Tajniki ziołolecznictwa, fitoterapii, gemmoterapii, terapii biologicznej dr. G. Madausa, jak i medycyny naturalnej zgłębia regularnie od wielu lat, między innymi u dra Henryka S. Różańskiego w Polsce, mgr Cornelia Stern, Helga Ell-Beiser i Margret Madejsky w Niemczech i Austrii, jak i dra Martin Koradi w Szwajcarii.

Wiedzę i swoje profesjonalne kompetencje w tematyce aromaterapii klinicznej zdobywa w Polsce pod okiem dr n. biol. Henryka S. Różańskiego, dr inż. Iwony Konopackiej-Brud i dr inż. Władysława S. Brud oraz zagranicą u boku Margret Demleitner, Anusati Thumm, Maria M. Kettenring i Robert B. Tisserand i innych.

Z ziołolecznictwem, fitoterapią i aromaterapią związana jest profesjonalnie od 2013 roku. Inspiruje się starymi, skutecznymi recepturami korzystając z dawnych lekospisów i farmakopei, łącząc je skutecznie z zaleceniami ESCOP, Kommission E lub HMPC.

Prowadzi Gabinet Terapii Naturalnych „Magura Herba”, jest organizatorką warsztatów zielarskich i aromaterapeutycznych, popularyzatorką wiedzy i praktycznego zastosowania surowców zielarskich i preparatów galenowych w kraju i za granicą.

Udziela konsultacji zielarskich i porad fitoterapeutycznych i aromaterapeutycznych. Jest absolwentką wydziału Earth Science and Engineering na Imperial College London i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Od wielu lat jest uczestnikiem seminariów i konferencji w dziedzinie fitoterapii, ziołolecznictwa oraz aromaterapii w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów (PTZiF), niemieckiego Towarzystwa Fitroterapii (Gesellschaft für Phytotherapie e.V; GPT), austriackiego Towarzystwa Fitroterapii (Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie; ÖGPhyt) i szwajcarskiego Towarzystwa Medycznego Fitoterapii (Schweizerischen Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie).

dr n. farm. Daniel Modnicki

Farmaceuta, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Autor ok. 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych, głównie dotyczących działania i zastosowania surowców roślinnych w medycynie i kosmetologii.

Dydaktyk, egzaminator w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pracownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Autor dwutomowego podręcznika do farmakologii, przeznaczonego dla uczniów policealnych szkół, kształcących w zawodzie technik farmaceutyczny.

mgr Barbara Byrka – Lewandowska

Współwłaściciel Gospodarstwa Upraw Ekologicznych Danowiec.pl, producent ziołowych hydrolatów naturalnych oraz olejków eterycznych.

Twórca marki Hydrolaty Danowieckie.

Absolwentka studiów podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, certyfikowany zielarz.

Ponadto od chwili kiedy przeprowadziła się z wielkiego miasta na wieś na końcu świata, żyje w spokoju, czerpiąc radość z tego co robi. We wszystkie produkty które tworzy wkłada mnóstwo pracy i serca. Jakość produktów jest najwyższa bo takich samych używa na co dzień. Jeśli coś robić to dobrze, tak jak dla siebie.

Współpracuje z różnymi producentami kosmetyków naturalnych, sklepami zielarskimi, organizatorami kursów zielarskich pozostając niezależnym partnerem.

 

mgr Arkadiusz Ciołkowski

Wykładowca na kursach z towaroznawstwa zielarskiego  (prowadzi wykłady z towaroznawstwa zielarskiego, farmakognozji i fitofarmacji) oraz kursach dla pszczelarzy.

Twórca pierwszego w Polsce Gabinetu Porad Zielarskich oraz współtwórca pierwszej w Polsce Pracowni Zielarskiej, w której wykonywane są ziołowe preparaty galenowe.

Prowadzi praktykę w ramach Przychodni NZOZ Biomed w Opolu.

Członek:
– Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
– Sekcji Fitoterapii Ludzi Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów,
– Polskiego Komitetu Zielarskiego
Absolwent:
– kursu “Towaroznawstwa Zielarskiego” w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu,
– studiów “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w WPSZ w Krośnie.
Współautor:
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu
pokarmowego.”, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL (dawniej: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich),
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu oddechowego.”, (również PZWL),
(powyższe pozycje zostały nominowane do nagrody Ministra Zdrowia za innowacyjny podręcznik akademicki)
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu pokarmowego.”, ( również PZWL),
– książki “Zioła w medycynie. Choroby Skóry, włosów i paznokci.”, ( również PZWL), obecnie na zamówienie Wydawnictwa powstaje pozycja o chorobach układu ruchu).
Autor:
– artykułów o tematyce zielarskiej – m.in. w miesięczniku “ZDROWIE” oraz “Świat Medycyny i Farmacji”,
– pracy dyplomowej o zastosowaniu ziołowych preparatów galenowych w leczeniu rozległych owrzodzeń żylakowych, napisanej pod kierunkiem doktora Henryka Różańskiego,
– artykułów do monografii pokonferencyjnych, m.in. dotyczących stosowania ziół w łagodzeniu skutków brachyterapii wybranych nowotworów,
– receptur serii mieszanek ziołowych oraz olejów ziołowych i komponentów miodowych.

mgr Marta Dul

Od 2000 roku, prywatnie oraz zawodowo, zgłębia tematykę prozdrowotnego podejścia do życia i prawidłowego żywienia. Interesuje się fizycznymi, psychicznymi i duchowymi aspektami funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Jako zielarz, fitoterapeuta, naturopata, doradca żywieniowy, aromaterapeuta, trener oddychania przeponowego, prowadzi gabinet, organizuje i prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty.
Specjalizuje się w dietoterapiach przeciwzapalnych (między innymi przy chorobach autoimmunologicznych, przy insulinooporności i cukrzycy).

Cały czas poszerza swoją wiedzę w dziedzinach ziołolecznictwa, chronobiologii, epigenetyki, medycyny mitochondrialnej, psychoneuroimmunologii.
Współpracuje z farmaceutami, lekarzami, zielarzami, naturoterapeutami, fitoterapeutami.

mgr Elżbieta Kaśków

Z wykształcenia pedagog , z zamiłowania pasjonatka apiterapii, medycyny Św. Hildegardy, historii zielarstwa.

Przez dłuższy okres czasu prowadziła swój własny sklep zielarsko – medyczny.

Zainteresowania i  pasję rozwijała na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznych, gdzie oprócz uczestnictwa była również wielokrotnie  wykładowcą. Spośród wielu szkoleń, kursów i konferencji, w których uczestniczyła największy wpływ na rozwój i kierunek zainteresowań  oraz pasji zielarskiej miały:

 • kurs fitoterapia szczegółowa w Instytucie Medycyny Klasztornej prowadzony przez dr  Henryka Różańskiego
 • kurs z podstaw apiterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne- 2020 rok
 • szkolenie ,, Nowoczesna optymalizacja stanu  mikrobioty” – 2019 rok,
 • szkolenie: produkty konopne – 2018 rok,
 • warsztaty z medycyny św. Hildegardy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy – Seminarium z Anną Marią Albrecht -2017 rok,  Seminarium z Augustinem Honeggerem: Nie tylko dla lekarzy –  2016 rok,
 • szkolenie z zakresu aromaterapii oraz produktów pszczelich, gdzie wykładowcami byli prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz prof. Wiktor Stelmach – 2013 rok,
 • kurs z towaroznawstwa zielarskiego ukończony w firmie LOGRYS Krzysztof Czaprański Ośrodek  Promowania Farmacji- 2012 rok
 • szkolenie pilotażowe: Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego w sektorze z apiterapii z uwzględnieniem wpływu na zdrowie – 2021.

Była i jest inicjatorem wielu zielarskich wydarzeń, aktualnie prowadzi wykłady na kursie zielarz fitoterapeuta z w.w. tematyki.

mgr Marcin Kisielewski

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, uczy: fizyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechatronik.

Egzaminator w OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) w zawodzie technik informatyk.

Nauczyciel Roku Słupsk 2019.

Osiągnięcia związane z kiszonkami:

 • Ogólnopolski festiwal nauk przyrodniczych eXplory:półfinały 2019 oraz półfinały 2020.
 • Ogólnopolski festiwal nauk przyrodniczych Science On Stage: półfinały 2019.
 • Reprezentant polski na międzynarodowym festiwalu nauk przyrodniczych Science On Stage Berlin 2019 (jako jeden z dwóch nauczycieli z Polski).
 • Podjęcie współpracy z Akademią Pomorską w zakresie badań nad kiszonkami na spektroskopie masowym.
 • Organizator corocznego wielkiego kiszenia w Słupku, warsztaty z kiszenia dla kilkuset chętnych osób z włodarzami miasta na czele.
 • Twórca grupy “Kisiciele”, w skład której wchodzi młodzież szkolna: jeździmy po szkołach, przedszkolach, szpitalach czy festynach i przeprowadzamy warsztaty z kiszenia. Kisiliśmy nawet na żywo w Pytaniu Na Śniadanie.
 • Współautor książki “Kiszonki zdrowie na talerzu” wydawnictwo SBM.
 • Organizator wielu różnych warsztatów z kiszenia warzyw i owoców, prelegent na różnych konferencjach i spotkaniach dotyczących kiszonek.

mgr Joanna Lewandowska-Bieniek

Dietetyk, diagnosta laboratoryjny, biolog medyczny, biotechnolog.

W 2013 roku ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku biologia medyczna, zdobywając tytuł magistra.

Na tych studiach poznała patogenezę wielu chorób na poziomie molekularnym. Rok później zdobyła również tytuł magistra biotechnologii na UMK w Toruniu.

Od 2016 roku jest diagnostą laboratoryjnym, dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

W 2019 roku ukończyłam Bydgoską Szkołę Wyższą na kierunku dietetyka, uzyskując tytuł magistra. Cały czas uczestniczy w różnych szkoleniach i konferencjach, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami z zakresu dietoterapii.

Zawodowo pracuje w laboratorium medycznym jako diagnosta laboratoryjny oraz prowadzi prywatną praktykę dietetyczną.

 

mgr Iwona Matyjasek

Praktyk, fitoterapeutka, uczestniczka licznych szkoleń i konferencji związanych z zielarstwem, dietetyką, diagnostyką, psychomatyką, TCM, probiotykoterapią, aromaterapią, refleksologią. Zwolenniczka holistycznego podejścia do zdrowia.

Technik farmaceutyczny – Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie.

22011 – 2013. Kurs MEDYCYNA NATURALNA – Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy WSZ im. S. Pigonia w Krośnie.

09.2017-06.2018 Kurs TERAPIE BIOLOGICZNE – Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy WSZ im. S. Pigonia w Krośnie.

09.2018 -06.2019 Kurs FITOTERAPIA SZCZEGÓŁOWA Instytut Medycyny Klasztornej, wykładowca dr Henryk Różański

11. 2020 – 07.2021 Kurs ZIELARZ-FITOTERAPEUTA – Akademia Naturalnego Życia. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

10.2020 – 10.2021 Kurs TERAPIE BIOLOGICZNE Instytut Medycyny Klasztornej , wykładowca dr Henryk Różański

11. 2021 – obecnie prowadzi sklep zielarsko-medyczny “Miejska Łąka” promując zdrowy styl życia. poprzez wskazywanie wspólnych priorytetów jakimi są niewątpliwie utrzymanie zdrowia oraz podniesienie jakości i długości życia.

Strona na Facebooku

mgr Katarzyna Miłochna Mikulska

Zielarka – praktyk, animatorka kultury, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Założycielka edukacyjnego kanał na You Tube: W Miejskiej Kniei.

Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu zielarstwa, medycyny ludowej, zdrowego odżywiania, zielonej i historycznej kuchni, przetrwania i bytowania w lesie oraz szeroko rozumianej ekologii.  

Odtwarza pierwotne techniki kulinarne. Pełna energii, prowadząca autorskie warsztaty zielarskie realizowane w Czas na Eko-Zawód! Dotknij Matki Natury, Twórczych Półkolonii i Twórczych Ferii.

Założycielka Szkoły Rzemiosła Leśnego.

Honorowa Członkini Stowarzyszenia Odtwórców i Rzemiosł Dawnych Strzecha.

Członkini Zespołu Muzyki Dawnej Ars Temporis.

Miłośniczka historii, którą umiejętnie wplata we wszystkie sfery swoich działań: muzykę, kuchnię, warsztaty zielarskie i warsztaty dla dzieci.

Współautorka książek: Kuchnia Survivalowa. Gotowanie w terenie bez ekwipunku cz. 1 i 2, Zdrowie z natury. Kawy i herbaty z łąk i lasów.

Autorka książki Odporność z natury.

Założycielka firmy edukacyjnej w Miejskiej Kniei Katarzyna Mikulska.

Napisz do nas!

e-mail: kurszielarski@wp.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 729 15 15 00