Seminarium z Apiterapii

Zapraszamy na II edycję Seminarium z Apiterapii

Tematy wykładów z apiterapii 88 godzin!

Warsztat z robienia świec

 lic. Marika Wojtuń

2

WYKORZYSTANIE MIODU W KUCHNI POLSKIEJ

technolog żywności Irena Mikulska

3

WSTĘP DO APITERAPII

prof. dr hab. Jerzy Stojko

4

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PSZCZELARSTWA

dr Agata Nicewicz

2

APITOKSYNOTERAPIA

prof. dr hab. Jerzy Stojko

4

CHARAKTERYSTYKA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE MIODU, PYŁKU KWIATOWEGO PIERZGI I PROPOLISU

mgr Łukasz Nicewicz

3

APITERAPEUTYCZNE WYKORZYSTANIE MIODU, PYŁKU KWIATOWEGO PIERZGI I PROPOLISU

dr Agata Nicewicz

3

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE DO ULOTERAPII, PRZECIWSKAZANIA

mgr Piotr Smakulski

3

CZERW TRUTOWY JAKO PRODUKT APITERAPEUTYCZNY

mgr Piotr Smakulski

3

WOSK PSZCZELI

mgr Elżbieta Kaśków

2

ROŚLINY MIODODAJNE- ZAGADNIENIA WYDAJNOŚCI PYŁKOWEJ I NEKTAROWEJ

mgr Łukasz Nicewicz

2

HIGIENA PASIEK, CHOROBY PSZCZÓŁ I ICH ZAPOBIEGANIE

mgr Łukasz Nicewicz

3

MLECZKO PSZCZELE

mgr Elżbieta Kaśków

2

MNIEJ ZNANE PRODUKTY PSZCZELE

mgr Elżbieta Kaśków

2

APITERAPIA OKIEM PSZCZELARZA – CZERW TRUTOWY 

mgr Zbigniew  Frąckowiak

3

APITERAPIA OKIEM PSZCZELARZA -BARCIAK           / MOTYLICA WOSKOWA / 

mgr Zbigniew  Frąckowiak

3

Charakterystyka najpopularniejszych miodów w Polsce. 2x3h

mgr Katarzyna Mikulska

6

Praktyczne wykorzystanie w apiterapii  układu oddechowego miodu, pierzgi, pyłku pszczelego, propolisu.

mgr Katarzyna Mikulska

3

Praktyczne wykorzystanie w apiterapii układu trawiennego miodu, pierzgi, pyłku pszczelego i propolisu

mgr Katarzyna Mikulska

3

Praktyczne wykorzystanie w apiterapii układu krwionośnego miodu, pierzgi, pyłku pszczelego i propolisu 

mgr Katarzyna Mikulska

3

Praktyczne wykorzystanie w apiterapii układu nerwowego miodu i pyłku pszczelego 

mgr Katarzyna Mikulska

3

ORGANIZACJA SPOŁECZNA I KOMUNIKACJA PSZCZÓŁ , JAKOŚĆ PRODUKTÓW PSZCZELICH I KONDYCJA PSZCZÓŁ W MIASTACH

dr Agata Nicewicz

3

PRODUKTY PSZCZELE W DOMOWEJ KOSMETYCE

mgr Iwona Matyjasek

2

MIODOSYTNICTWO

dr Janusz Kilar

3

MIODY LECZNICZE

mgr Elżbieta Kaśków

3

ZIOŁOMIODY

prof. dr hab. Sławomir Bakier

3

RECEPTURY OPARTE O PRODUKTY PSZCZELE

mgr Elżbieta Kaśków

3

ZASKLEP, OSYP PSZCZELI

mgr Elżbieta Kaśków

2

BARCIAK – ĆMA WOSKOWA I JEJ WYKORZYSTANIE

mgr Elżbieta Kaśków

2

UPRAWA ROŚLIN MIODODAJNYCH

prof. dr hab. Ewa Osińska

3

PODSTAWOWE ZWIĄZKI CHEMICZNE ZAWARTE W SUROWCACH PSZCZELICH

dr inż.. Radosław Pawłowski

2

 

Terminy wykładów z apiterapii

 

13.10.2022, 15.10.2022, 15.20.2022, 20.10.2022, 17.11.2022, 19.11.2022, 19.11.2022, 24.11.2022, 01.12.2022, 03.12.2022, 03.12.2022, 15.12.2022, 29.12.2022, 12.01.2023, 14.01.2023, 19.01.2023, 26.01.2023, 04.02.2023, 09.02.2023, 11.02.2023, 11.02.2022, 16.02.2023, 23.02.2023, 02.03.2023, 09.03.2023, 16.03.2023, 23.03.2023, 13.04.2023, 20.04.2023, 27.04.2023

KADRA DYDAKTYCZNA

CENIONE POSTACIE NA RYNKU ZIELARSKIM

84 godziny wykładowe

 

Kadra dydaktyczna Seminarium z Apiterapii

prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej o bogatym dorobku naukowo-dydaktycznym.

Poprowadzi następujące wykłady:

- Surowce leśne w medycynie
- Grzyby lecznicze i rewitalizujące
- Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

Stworzył grzybową kompozycję leczniczą, która zwalcza groźną chorobę zakaźną pszczół, tzw. zgnilca amerykańskiego.

Więcej informacji. >

Work experience
2020 - present Bialystok University of Technology, Institute of Forest Sciences, professor.
2013 - present Journal Apicultural Science, Section Editors “Bee Products”
2010 - present Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry, professor
1994 – 2010 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant professor
1985 – 1994 Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanics, assistant
Education and trainning
2020 The title of professor of agricultural sciences.
2013 Monthly academic training: “Supercritical extraction of biologically active compounds from fungi”, Supercritical Extraction Department, New Chemical Synthesis Institute in Pulawy
2009 Habilitated doctor in agricultural sciences in the specialty of food engineering, thesis ‘Investigations of the rheological properties of honey in crystallized states’, Warsaw University Life Sciences, evaluated with distinction
1994 PhD in technical sciences, thesis ‘The use of thixotropic fluid properties to determine hydraulic losses in rotary pumps’ of Prof. Jan Łach Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok
1985 MSc. in mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology in Bialystok.

 

prof. dr hab. Ewa Osińska

Aabsolwentka Wydziału Ogrodnictwa (obecnie Ogrodniczy) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o specjalności rośliny lecznicze.

Głównym kierunkiem jej zainteresowań badawczych są roślinne surowce lecznicze oraz ich ocena fitochemiczna.

Jest wykładowcą z zakresu agrotechniki roślin zielarskich i przyprawowych, oceny jakości surowców zielarskich, ochrony zasobów naturalnych roślin leczniczych i racjonalnego ich pozyskiwania.

Prezentowała wyniki swoich badań na licznych kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. Jest autorką ponad 180 oryginalnych prac twórczych i przeglądowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz popularnonaukowych z zakresu biologii, agrotechniki roślin leczniczych oraz ich zmienności morfologiczno-rozwojowej i chemicznej.

prof. dr hab.n.med. Jerzy Stojko

pełni funkcję prorektora ds. studiów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.

Zapraszam także do wysłuchania wywiadu z prof. J.Stojko, jaki miał miejsce w Radiu Katowice.>

dr inż. Janusz Kilar

Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

Wykonawca licznych projektów naukowo-innowacyjnych między innymi: "Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa"; "Monitoring przyrodniczy Program Aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas".

Specjalizuje się w badaniach z zakresu rolnictwa ekologicznego, zootechniki i chemii roślin leczniczych oraz paszowych.

Ekspert do oceny wniosków w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - Program Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Działaniu 16 "Współpraca".

Recenzent naukowy w czasopiśmie South African Journal of Animal Science.

Członek Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Ekspert do merytorycznej oceny wniosków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ekspert do oceny wniosków w działaniu „Współpraca”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 2018r.)

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - od 2016 roku.

Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (2012 – 2014).

Recenzent merytoryczny w czasopiśmie naukowym South African Journal of Animal Science.

dr Agata Nicewicz

Doktor nauk biologicznych (dyscyplina biotechnologia).

Adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kierownik projektu: „Rola ekdysteroidów w wybranych procesach fizjologicznych poprzez analizę wskazanych genów Halloween oraz receptorów jądrowych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parasteatoda tepidariorum (Araneae, Theriididae)” finansowanego NCN. Wykonawca w projekcie – kampanii edukacyjnej: „Nie żądle – zapylam” Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.

Obszary badawcze:

 • Właściwości prozdrowotne produktów pszczelich, w szczególności tych pochodzących z pasiek miejskich.
 • Oddziaływanie środowiska na kondycję rodzin pszczelich (analiza stanu układów immunologicznego oraz odpowiadającego za ochronę przed stresem oksydacyjnym).
 • Pszczoły, jako bioindykatory jakości środowiska.
 • Rozwój tolerancji pasożyta Varroa destructor na amitrazę.
 • Układ neuroendokrynny pająków, ze szczególnym uwzględnieniem hormonu juwenilnego i ekdysteroidów .
 • Mechanizmy adaptacji pająków do życia w środowisku zanieczyszczonym.

mgr Łukasz Nicewicz

Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Obszary badawcze:

 • Właściwości prozdrowotne produktów pszczelich, w szczególności tych pochodzących z pasiek miejskich.
 • Oddziaływanie środowiska na kondycję rodzin pszczelich (analiza stanu układów immunologicznego oraz odpowiadającego za ochronę przed stresem oksydacyjnym).
 • Pszczoły, jako bioindykatory jakości środowiska.
 • Pszczelarstwo miejskie – problemy i wyzwania.
 • Zastosowanie suplementów diety dla zdrowia pszczół.
 • Organizmy jako wskaźniki jakości środowiska, w tym zanieczyszczeń.
 • Ekologia i ochrona środowiska – funkcjonowanie ekosystemów, usługi ekosystemowe, znaczenie przyrody dla życia i gospodarki człowieka.
 • Pszczoły i inne zapylacze – znaczenie w przyrodzie i gospodarce.

mgr Elżbieta Kaśków

Z wykształcenia pedagog , z zamiłowania pasjonatka apiterapii, medycyny Św. Hildegardy, historii zielarstwa.

Aktualnie prowadzi firmę edukacyjną ukierunkowaną na pogłębienie wiedzy z zakresu zielarstwa i apiterapii.

Przez dłuższy okres czasu prowadziła swój własny sklep zielarsko-medyczny.

Zainteresowania i pasję rozwijała na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznych, gdzie oprócz uczestnictwa była również wielokrotnie  wykładowcą. Spośród wielu szkoleń, kursów i konferencji, w których uczestniczyła największy wpływ na rozwój i kierunek zainteresowań  oraz pasji zielarskiej miały:

 • kurs fitoterapia szczegółowa w Instytucie Medycyny Klasztornej prowadzony przez dr  Henryka Różańskiego - 2021,
 • szkolenie pilotażowe: Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego w sektorze z apiterapii z uwzględnieniem wpływu na zdrowie – 2021,
 • kurs z podstaw aromaterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne- 2020,
 • szkolenie ,, Nowoczesna optymalizacja stanu  mikrobioty” – 2019,
 • szkolenie: produkty konopne – 2018,
 • warsztaty z medycyny św. Hildegardy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy – Seminarium z Anną Marią Albrecht -2017,  Seminarium z Augustinem Honeggerem: Nie tylko dla lekarzy –  2016,
 • szkolenie z zakresu aromaterapii oraz produktów pszczelich, gdzie wykładowcami byli prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz prof. Wiktor Stelmach – 2013,
 • kurs z towaroznawstwa zielarskiego ukończony w firmie LOGRYS Krzysztof Czaprański Ośrodek  Promowania Farmacji - 2012.

mgr Iwona Matyjasek

Zielarka, fitoterapeutka, uczestnik licznych szkoleń i konferencji związanych z zielarstwem, dietetyką, diagnostyką, psychomatyką, probiotykoterapią, aromaterapią, refleksologią, medycyną mitochondrialną.

Nieustannie pogłębia swoją zielarską wiedzę u dr Różańskiego. Zwolenniczka holistycznego podejścia do zdrowia.

Życie zgodne z naturą każdego dnia praktykuje wraz z rodziną, tworząc różnego rodzaje remedia, ekstrakty ziołowe, nalewki, kosmetyki naturalne.

Aktualnie prowadzi sklep zielarsko-medyczny Miejska Łąka dzieląc promując zdrowy styl życia. poprzez wskazywanie wspólnych priorytetów - jakim jest niewątpliwie utrzymanie zdrowia oraz podniesienie jakości i długości życia.

Strona na Facebooku

mgr Katarzyna Miłochna Mikulska

Zielarka - praktyk, animatorka kultury, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyrektor Makowskiego Centrum Kultury.

Założycielka edukacyjnego kanał na You Tube: W Miejskiej Kniei.

Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu zielarstwa, medycyny ludowej, zdrowego odżywiania, zielonej i historycznej kuchni, przetrwania i bytowania w lesie oraz szeroko rozumianej ekologii.

Odtwarza pierwotne techniki kulinarne. Pełna energii, prowadząca autorskie warsztaty zielarskie realizowane w Czas na Eko-Zawód! Dotknij Matki Natury, Twórczych Półkolonii i Twórczych Ferii.

Założycielka Szkoły Rzemiosła Leśnego.

Honorowa Członkini Stowarzyszenia Odtwórców i Rzemiosł Dawnych Strzecha.

Członkini Zespołu Muzyki Dawnej Ars Temporis.

Miłośniczka historii, którą umiejętnie wplata we wszystkie sfery swoich działań: muzykę, kuchnię, warsztaty zielarskie i warsztaty dla dzieci.

Współautorka książek: Kuchnia Survivalowa. Gotowanie w terenie bez ekwipunku cz. 1 i 2, Zdrowie z natury. Kawy i herbaty z łąk i lasów.

Autorka książki Odporność z natury.

Założycielka firmy edukacyjnej w Miejskiej Kniei Katarzyna Mikulska.

lic. Marika Wojtuń

Fitoterapeutka, która w 2018 wyprowadziła się do lasu. Prowadzi bloga i profil na Instagramie zyciewlesie, na którym opowiada o ziołach, hormonach i prowadzeniu ogrodu, byś mogła poczuć równowagę i spokój. Prowadzi ją miłość do Matki Natury.

 

inż. Zbigniew Frąckowiak

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie na kierunku Rolnictwo.

Posiada pszczoły od 24 lat. Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego od 2003 roku.

Uczestnik licznych szkoleń:

 • „Wsparcie rynku produktów pszczelich” (2009)
 • „Ochrona zdrowia pszczół" (2010)
 • „Syndrom depopulacjip szczoły miodnej (melifera apis) w pasiekach polskich" (2013)
 • „Czynniki warunkujące efektywność hodowli pszczół” (2013)
 • „Elementy nowoczesnej pasieki w warunkach polskich” (2014)
 • „Gospodarka pasieczna w różnych warunkach środowiskowych: (2014)
 • „Biologia rodziny pszczelej i biologiczne zróżnicowanie pasożytów pszczół Api Mellifera” (2015)
 • Żywienie pszczół jako podstawowy czynnik zdrowotności rodzin pszczelich” (2016)
 • „Współczesna gospodarka pasieczna” (2017)
 • „Zabiegi pielęgnacyjne, wpływające na rozwój wiosenny w rodzinach pszczelich. Przygotowanie rodzin pszczelich do wychowu matek” (2017)
 • „Wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów na własne potrzeby. Zdrowotność rodzin pszczelich w aspekcie dobrego ich przygotowania do zimowli. Pozyskiwanie i dehydrytacja miodu: (2017)
 • „Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu” (2018)
 • „Rolniczy handel detaliczny a sprzedaż bezpośrednia miodu. Choroby pszczół – zapobieganie, diagnostyka i leczenie” (2018)
 • „Gospodarka pasieczna w rodzinach porażonych przez Varroa destructor oraz zasady pracy hodowlanej z uwzględnieniem pszczół odpornych na choroby” (2019)
 • „Całoroczna gospodarka pasieczna z uwzględnieniem walki z warrozą” (2019)
 • „Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej i ich wpływ na zdrowotność pszczół. Wymiana matek pszczelich, tworzenie odkładów jako ważne elementy nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Marketing na rynku produktów pszczelich” (2019)

Uczestnik seminarium z  apiterapii prowadzonego przez Natura i my (2021/2022).

Od 10 lat członek w komisji rewizyjnej w Kole Pszczelarzy we Włoszakowicach.

5 lat temu za zasługi dla pszczelarstwa otrzymał brązową odznakę z Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Od 2 lat posiada certyfikat Polskiego Związku Pszczelarskiego gwarantującego najwyższą jakość miodu.

Po latach spełnia swoje marzenie o małym sklepiku z miodem i produktami pszczelimi.

 Strona na Facebooku.

dr inż. Radosław Pawłowski

absolwent Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej.

Safety Assessor kosmetyczny, toksykolog, chemik specjalista nanomateriałów. Towaroznawca zielarski, fitoterapeuta.

Właściciel marki Gopher Naturalnie - firmy kosmetyczno-edukacyjnej.

Obszarem jego zainteresowań jest przede wszystkim szeroko pojęta technologia kosmetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem układów emulsyjnych.

Zajmuje się prawem kosmetycznym, GMP, dokumentacją produktów kosmetycznych i surowców kosmetycznych.

Dodatkowo również edukacją w zakresie fitochemii i ekstrakcji fitozwiązków, zagadnieniami receptury kosmetycznej oraz postacią i formą produktów kosmetycznych. 

mgr Piotr Smakulski

Właściciel Pasieki Smakulskich, zawodowy pszczelarz i edukator. Mistrz i technik pszczelarstwa, autor książki edukacyjnej o życiu pszczół.

Prowadzi warsztaty pszczelarskie dla dzieci i dorosłych.

Miłośnik apiterapii i zdrowego żywienia.

W swojej gospodarce pasiecznej pozyskuje nie tylko miód, ale także inne produkty pszczele takie jak: pyłek, pierzga czy homogenat trutowy.

Zwraca uwagę na to, że na pierwszym miejscu są pszczoły, a miód to efekt uboczny, który jest nagrodą za troskę i poświęcony czas.

Seminarium z Apiterapii

Cena 2900 zł – płatne jednorazowo lub

7 rat po 450 zł – płatne miesięcznie

Obowiązuje zadatek w wysokości 50 zł.

Opinie uczestników I edycji Seminarium z Apiterapii

 

Bardzo dziękuje za kurs. Byl rzetelnie prowadzony. Jestem bardzo zadowolona i bardzo mi rozjaśnił temat pszczół i nie tylko. Dziękuję

Beata

Dziękuję za kolejny wspaniały kurs z ogromem wiedzy przez cudownych prowadzących. Jestem wdzięczna Stwórcy, że nasze drogi się spotkały, bo tyle ile wartości wniosłyście to nie da się opisać (przypadków nie ma w życiu). Wokół Was gromadzą się sami wspaniali ludzie, bo Wy jesteście wspaniałe. Dzięki Wam poznałam tyle cudownych i świadomych osób. Mam nadzieję, bardziej wiem i jestem pewna, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Oczywiście proszę o informacje o kolejnych wydarzeniach i projektach organizowanych przez Was.

Basia

Pięknie dziękuje za wspólny czas. Chociaż tylko 1 czy 2 razy byłam na żywo, wszystkie wykłady z ciekawością obejrzałam. Cenna wiedza! Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

Kinga

Napisz do nas!

e-mail: edukacja.apiterapia@wp.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 729 15 15 00